Til opvarmningsformål

Daka Biofyringsolie

Antal udledte gram CO2 per megajoule energi i produktet

Produkt CO(gram per megajoule)
Diesel                88
Palmeolie FAME                68
Rapsolie FAME                52
Animalsk fedt FAME                14

Fedtsyremetylester (FAME) produceret af animalsk fedt*

2. generations Biodiesel er produceret af affaldsprodukter, som ikke må anvendes til menneskeføde eller dyrefoder

* Jf. EU-forordning nr. 1069/2009 & 142/2011

  • Mere end 85% CO2 reducerende brændstoffer
  • Ikke bundet til fødevaremarkedet
  • ISCC Certificeret

Daka Biofyringsolie – tung

Antal udledte gram CO2 per megajoule energi i produktet

Produkt CO(gram per megajoule)
Diesel                88
Palmeolie FAME                68
Rapsolie FAME                52
Animalsk fedt FAME                14

Tung Biofyringsolie bestående af fedtsyremetylester (FAME) og andre fedtkomponenter produceret af animalsk fedt*

Tung Biofyringsolie er en fraktion fra destillationsprocessen i fremstilling af biodiesel.

Tung biofyringsolie kan bruges som brændsel i damp eller fjernevarmekedler.

* Jf. EU-forordning nr. 1069/2009 & 142/2011

  • Mere end 85% CO2 reducerende brændstoffer
  • Ikke bundet til fødevaremarkedet
  • ISCC Certificeret

Daka Kaliumsulfat

Makronæringsstoffer
Kvælstof [N]           2,2 kg/ton
Fosfor [P]           0,6 kg/ton
Kalium [K]           191 kg/ton
Calcium [Ca]           ++ %
Magnesium [Mg]           ++ %
Svovl [S]           86 kg/ton

Koncentreret kaliprodukt, der er velegnet til at optimere næringsstofindhold i husdyrgødningen ved direkte iblanding i gyllertank.

Produktet er brunt med pastakonsistens, med en let sur lugt, som levers direkte til gylletank i forbindelse med omrøring kort inden udspredning på marken.

Kaliumsulfat er restprodukt fra produktion af biodiesel, der opstår ved en reaktion mellem 2 katalysatorer, Svovlsyre og Kaliumhydroxid.

Produktet er hygiejniseret, og kan anvendes uden restriktion på alle afgrøder, så længde krav i Affald til Jord bekendtgørelsen overholdes1 .

1 Bekendtgørelse nr. 1650 af 13. december 2006 om anvendelse af affald til jordbrugsformål (affald til jord-bekendtgørelsen).

  • Let omsætteligt kalium og svovl
  • Gødningen, der er udvundet ved ren genanvendelse.
  • Let at iblande direkte i gylletank inden udspredning
  • Grønt dansk produkt, produceret af restprodukter fra landbruget

Vil du vide mere?

Så tage endelig fat i os på:
E-Mail: ecomotion@daka.dk | Telefon: +45 7674 5111