Innovativ teknologi i kampen mod klimaforandringer

Daka ecoMotion er en del af Daka Denmark A/S.

Alle Daka Denmarks forretningsområder har sikker, bæredygtig og værdiskabende håndtering af naturens ressourcer som omdrejningspunkt. Daka Denmark har i næsten 100 år været garant for sikker håndtering, recirkulering og genanvendelse af biprodukter fra landbruget og fødevareindustrien.

Her kommer Daka ecoMotion ind i billedet. EcoMotion producerer biobrændstoffer ud fra restprodukter og organisk affald. Produktionen sker ud fra animalsk fedt, der er udvundet af restprodukter fra slagterierne og primærlandbruget. Restprodukter der ikke længere må anvendes til foderfremstilling. EcoMotion fabrikken producerer 55 mil. liter biodiesel om året og biodiesel baseret på animalske biprodukter reducerer kuldioxidemissioner med op til 78 procent.

I Dakas bæredygtighedsrapporter kan du også finder flere informationer om Daka ecoMotion’s bæredygtige indsatser.

Daka Denmarks bæredygtighedsrapport for 2020

Daka Denmarks bæredygtighedsrapport for 2021

Miljøvenlig og bæredygtig biodiesel

Biodiesel er p.t. et af de mest kosteffektive alternativer til fossile brændstoffer i transportsektoren.

Med en råvarebase af animalsk fedt og brugt friturefedt, kan ecoMotion producere en af de mest miljøvenlige og bæredygtige typer biodiesel, der i øjeblikket findes på markedet.

Ved at producere biodiesel af disse restprodukter opnås en reduktion på mindst 85% når der sammenlignes med CO2-udledningen af fossil diesel. Den potentielle reduktion er derfor ca. dobbelt så høj som for konventionel biodiesel.

For at biobrændstoffer kan anvendes til opfyldelse af VE-mål i transportsektoren skal de certificeres efter EU's bæredygtighedskriterier. Daka ecoMotion har her valgt at certificere produktionen efter ISCC-standarden, som er godkendt af EU-Kommissionen. Find certifikatet her.

Blåt stempel til biodiesel fra animalsk fedt

Det er muligt at omdanne affald / restprodukter til konkurrencedygtigt biobrændstof med en god miljøprofil. Så klar er en af hovedkonklusionerne i en livscyklusanalyse (LCA) fra Institut for Produktudvikling på Danmarks Tekniske Universitet, DTU.

Der er udført flere livscyklusanalyser for biodiesel baseret på animalsk fedt. Da der er tale om et CO2-neutralt restprodukt, giver disse en meget positiv vurdering af vores produkt.

I den hjemlige debat omkring biobrændstof har det været fremført, at det giver en større CO2-fortrængning at brænde biomassen af direkte i varmeværker, idet der er et betydeligt energitab til omdannelsen. Problemet er imidlertid, at man i EU ikke har nogle reelle alternativer til fossile brændstoffer, og af forsyningsmæssige årsager er det vigtigt at få udviklet alternativer. Endvidere er energitabet ved omdannelse af animalsk fedt til biodiesel lavt og på niveau med energiforbruget til raffinering af fossile brændstoffer.

I Europa sker der endvidere en udvikling mod flere dieseldrevne motorkøretøjer hvilket er en positiv udvikling, idet dieselmotoren i forhold til benzinmotoren kører op til 30% mere per liter brændstof.

Dette betyder, at der vil opstå mangel på diesel i Europa. Populært sagt kan biodiesel derfor være med til, at der kan konverteres endnu flere biler til dieseldrift, hvorved CO2-udledningen i transportsektoren kan reduceres yderligere.

Find LCA-rapport og bilag.

Læs mere om bæredygtigheden i Daka Denmark her.

Dakas vision og strategi
Vi vil være kendt for at tilbyde den mest sikre, bæredygtige og værdiskabende recirkulering af organiske restprodukter fra landbrugs- og fødevaresektorerne i Norden, og via dette bidrage til en bæredygtig global udvikling. Det betyder, at Dakas energipolitik skal understøtte den overordnede strategi
Dakas strategiske fokus frem til 2023 er, at virksomheden skal udvikle sig til at være fremragende på 3 hovedområder:

  • Markedsposition
  • Drift
  • Udvikling

Disse 3 hovedområder skal understøttes af Dakas vigtige strategiske indsatsområder

Energipolitik
Daka er en integreret del af det veterinære beredskab. For at drive processer der lever op til de veterinære krav, kræves et stort energiforbrug. Der er særligt fokus på, at dette energiforbrug skal nedbringes og fastholdes på det lavest mulige niveau.

Energipolitikken efterleves i praksis ved at:

  • Sætte energiforbruget i fokus, både i forbindelse med den daglige drift af produktionsanlæg og i forbindelse med større procesomlægninger og nye anlæg.
  • Sætte mål for energieffektiviteten og sikre efterlevelse af disse.
  • Sikre information samt de nødvendige ressourcer er tilgængelige for at energimålene kan opfyldes.
  • Overholde lovkrav og aftaler.
  • Sikre løbende forbedringer af energieffektiviteten.